[Giới thiệu hero] Eren

Thông tin cơ bản về hero Eren

[Giới thiệu hero] Mai Shiranui

Thông tin cơ bản về hero Mai Shiranui

[Giới thiệu hero] Assassin

Thông tin cơ bản về hero Assassin

[Giới thiệu hero] Kratos

Thông tin cơ bản về hero Kratos

[Giới thiệu hero] Catwoman

Thông tin cơ bản về hero Catwoman

[Giới thiệu hero] Naruto

Thông tin cơ bản về hero Naruto

Banner side Home